ABOUT US Business Excellence Solutions

 
 
 
 
 
Introduction

Business Excellence Solutions CO.,LTD ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจาก โครงการ New Entrepreneurs Creation (NEC'53) และ Incubator (Incu'10) ในส่วนของเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย Software Park Thailand ภายใต้ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) National Science and Technology Development Agency: NSTDA - Thailand ร่วมกับ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม Department of Industrial Promotion จัดโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ สาขาธุรกิจซอฟต์แวร์ ที่อนุเคราะห์ โอกาส ข้อมูล และความรู้ในด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในการส่งเสริม ให้คําปรึกษา และความช่วยเหลือในด้านต่างๆ กับทางบริษัท Business Excellence Solutions CO.,LTD มาเป็นอย่างดี.....

 
 
 
 
 

Background

บริษัท Business Excellence Solutions CO.,LTD ก่อตั้งโดยผู้บริหารมืออาชีพและ นักพัฒนาระบบที่มีประสบการณ์การพัฒนาซอฟต์แวร์จากบริษัทชั้นนำของประเทศ มามากกว่า 15 ปี โดยทางบริษัทมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการเป็นผู้นําด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ฝีมือคนไทย ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพไปสู่มาตรฐานสากล

 
 
 
 
 
Vision

"บริษัทริเริ่มในสิ่งใหม่ เพื่อให้เป็นบริษัทชั้นนำในการให้บริการครบวงจรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มุ่งมั่นตอบสนองความต้องการของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าสามารถเป็นองค์กรที่เป็นเลิศในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้อย่างเต็มรูปแบบในเชิงบูรณาการ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างยั่งยืนให้กับลูกค้า โดยบริษัทจะเป็นผู้นำในการนำเสนอโซลูชั่นที่ดีทางเทคโนโลยีสารสนเทศและเหมาะสมให้กับลูกค้า โดยบริษัทมุ่งมั่นที่จะให้บริการด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพและมีกระบวนการทำงานที่เป็นมาตรฐานสากล"

 

 
 
 
 
Mission

• บริษัทจะพัฒนาระบบและออกแบบโปรแกรมให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า โดยเน้นถึงความพึงพอใจของลูกค้าให้ได้มากที่สุด
• บริษัทจะนำเสนอและให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้กับลูกค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุด
• บริษัทจะไม่หยุดนิ่งในการดำเนินงานและแสวงหาบริการใหม่ๆ และปรับปรุงบริการให้ทันสมัยเพื่อประโยชน์อันสูงสุดของลูกค้า
• บริษัทจะยกระดับการพัฒนาซอฟต์แวร์ให้เป็นมาตรฐานสากล และตอบสนองกับความต้องการให้กับลูกค้าให้ได้มากที่สุด
GOALS

• พัฒนาบริษัทไปสู่บรัษัทชั้นนำ โดยการยกระดับการพัฒนาซอฟต์แวร์ให้เป็นมาตรฐานสากล
• สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าสูงสุด บริษัทมีเป้าหมายให้บริการลูกค้าด้วยคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
• สร้างความพึงพอใจแก่พนักงาน บริษัทเล็งเห็นว่าพนักงานเป็นบุคลากรที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง ดังนั้นบริษัทจึงจัดให้มีการอบรมเพื่อพัฒนา ความรู้ ความสามารถของพนักงานอย่างสมํ่าเสมอ
 


Business Excellence Solutions

Introduction
Background
Vision
Vision
GOALS
ค่าของบริษัท
การคัดเลือกและสรรหาด้านบุคลากร
แผนการดําเนินงาน
การควบคุมคุณภาพการดําเนินงาน
แผนการดําเนินงาน
ขั้นตอนการดำเนินงาน
การควบคุมคุณภาพการดําเนินงาน

 
 
 
     
     
 
 
 
 
     
 
 
 
 
     
 
 
 
 
....


หลักการสำคัญ ค่าของบริษัท
Business Excellence Solutions CO.,LTD


ค่าเหล่านี้เป็นภาระหน้าที่หลักของผู้นำและพนักงานในทุกระดับของ Business Excellence Solutions CO.,LTD
การต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งความยอดเยี่ยม

• การให้ความสำคัญกับลูกค้า
ความสำเร็จของลูกค้าคือความสำเร็จของเรา โดยจุดมุ่งหมายหลักในการให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า เรามีความเข้าใจจุดประสงค์ของลูกค้า และจะนำทรัพยากรที่เรามีช่วยให้ลูกค้าของเราบรรลุเป้าหมายการให้ความสำคัญกับลูกค้า

• Entrepreneurial leadership
ผู้นำของเราจะสร้างความกระตือรือร้น และ ให้คำมั่นสัญญาว่าเราจะสร้างโอกาส และความสำเร็จในตลาด โดยผ่านความเป็นผู้นำ และความสามารถทางการพัฒนาซอฟต์แวร์ของบริษัทที่เรากำหนดทิศทาง การกระตุ้นการทำงานอย่างสร้างสรรค์ และ สร้างสภาพแวดล้อมที่จูงใจในการทำงานแก่พนักงาน

• ความทะเยอทะยาน, พลังงานและความสนุกสนาน
ธุรกิจของเราเป็นธุรกิจที่น่าตื่นเต้นและเต็มไปด้วยการสร้างโอกาสในการเจริญเติบโต ด้วยความทะเยอทะยานและคำมั่นสัญญาที่จะทำงานหนักโดยมีความสุขกับการทำงาน
ความสัมพันธ์ในความรับผิดชอบ

• Partnership
ความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานกับพนักงาน หรือ พนักงานกับลูกค้าจะถูกผลักดันโดยพลังของ Partnership ซึ่งจะช่วยให้เกิดความสัมพันธ์ ความนับถือ ความช่วยเหลือ และ สนับสนุนซึ่งกัน และ กัน เรากระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิด และการสร้างการทำงานเป็นทีม 
การคัดเลือกและสรรหาด้านบุคลากร
Business Excellence Solutions CO.,LTD

• บริษัทมีกลยุทธ์ในการคัดเลือกและสรรหาพนักงาน ให้เหมาะสมกับการทำงานในแต่ละหน้าที่ โดยพิจารณาจากความสามารถและประสบการณ์ โดยมีการให้ทำแบบทดสอบ และการสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกให้ได้พนักงานที่ตรงกับความต้องการมากที่สุด
• มีการให้ Commission แก่พนักงานขายเพื่อจูงใจการทำงาน ภายใต้ข้อตกลงที่กำหนดไว้
• การให้สิทธิประโยชน์ด้านการรักษาพยาบาล โดยทำประกันการรักษาพยาบาลให้พนักงานทุกคน
• มีการพิจารณาให้โบนัส และการขึ้นเงินเดือน ตามผลการปฏิบัติงาน โดยจะมีการประเมินผลโดยหัวหน้าแผนกประจำปี
• การจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพนักงาน เช่น กิจกรรมปีใหม่ การสัมมนาต่างจังหวัดประจำปี
• จัดการอบรมให้พนักงาน เช่น ภาษาอังกฤษ ความรู้เกี่ยวกับบริษัท ความรู้เกี่ยวกับงานที่ทำ โดยเฉพาะการให้ความรู้กับพนักงานขาย เช่น ลักษณะการดำเนินงานในแต่ละแผนก ความรู้ ข้อมูลที่จำเป็นในการขาย ทักษะการขายซึ่งมีทั้งการอบรมภายในบริษัท และจัดอบรมภายนอก


เนื่องจากในการทำธุรกิจซอฟต์แวร์ เป็นธุรกิจพัฒนาระบบ ซึ่งทรัพยากรสำคัญในการดำเนินการก็คือ บุคลากร ดังนั้น บริษัทจึงมีการคัดเลือกพนักงานที่มีความรู้ และประสบการณ์ในการทำงาน และมีการพัฒนาความรู้ของพนักงานเสมอ โดยเฉพาะนักพัฒนาระบบและพนักงานขาย ซึ่งจัดว่าเป็นหัวใจสำคัญในการทำรายได้ให้บริษัท ซึ่งพนักงานที่ดี ควรมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
• มีความรู้เกี่ยวกับบริการของบริษัทเป็นอย่างดี
• รู้ซึ้งถึงความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า
• มีความรู้ถึงสภาพตลาด การแข่งขัน อยู่เสมอ
• มีการใช้เหตุผล และ ข้อเท็จจริงในการเน้นจุดเด่นของความต้องการให้ลูกค้าอย่างแท้จริง
• มีมนุษยสัมพันธ์ มารยาททางการค้า และหลักจิตวิทยาในการติดต่อลูกค้าและเพื่อนร่วมงาน
• มีทักษะในการสื่อสารที่ดี และความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ศัพท์เทคนิค ต่างๆ
     


• Meritocracy
ความสำเร็จขององค์กรขึ้นอยู่กับความสำเร็จในการทำงานของพนักงานแต่ละคน เราสร้างความกระตือรือร้น ความทะเยอทะยาน ความสามารถในการทำงานของพนักงาน และพัฒนาทักษะเพื่อเพิ่มระดับความสามารถ

• Corporate Responsibility
ปฏิบัติตนเป็นเหมือนพลเมืองที่มีส่วนรับผิดชอบต่อสังคมของตน เราและพนักงานของเราจะพยายามสร้างสรรค์สังคมให้ดีขึ้นด้วยธุรกิจของเรา
มีจรรยาบรรณสูง

• Integrity
องค์กรของเราและพนักงานมีมารยาทที่สูงกว่ามาตรฐาน และความซื่อสัตย์ของเราคือกุญแจสำคัญในการรักษาสิ่งที่สำคัญที่สุดซึ่งก็คือชื่อเสียงของเรา

• Privacy
เราเคารพในสิทธิความเป็นส่วนตัวของลูกค้าของเรา และใช้ข้อมูลของลูกค้าอย่างเหมาะสม

• Diversity
ความแข็งแรงของเราเกิดขึ้นจากวัฒนธรรมอันหลากหลาย ความชำนาญและประสบการณ์จากทั่วโลก

 

 

แผนการดําเนินงานและการควบคุมคุณภาพการดําเนินงาน
Business Excellence Solutions CO.,LTD


แผนการดําเนินงาน
1. วัตถุประสงค์ในการดําเนินงาน
1) สร้างประสิทธิภาพในการดําเนินงานให้สูงที่สุด โดยใช้บุคลากร และเวลาในการดําเนินงานให้น้อยที่สุด
2) สร้างงานบริการที่มีคุณภาพ รวดเร็ว ต่อเนื่อง เป็นที่ยอมรับของลูกค้า โดยให้ลูกค้าสามารถได้รับบริการ
On Job service ภายใน 3 ชั่วโมง หลังจากเรียกใช้บริการ

2. ลักษณะของงาน และเวลาที่ใช้ในการดําเนินงาน
กระบวนการดําเนินงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวเนื่องกับผลิตภัณฑ์ จะเป็นงานในการให้บริการเป็นหลัก โดยเมื่อลูก
ค้าตกลงที่จะใช้บริการของบริษัทฯ (หลังจากฝ่ายขายได้ปิดการขายแล้ว) จะเริ่มขั้นตอนในการดําเนินงาน ดังนี้

ขั้นตอนการดำเนินงาน
1 ขั้นวางแผนการ Implementation
1.1 วิเคราะห์ระบบ
1.2 ตรวจสอบความพร้อม
1.3 ทบทวนความต้องการของลูกค้าตาม Requirement
1.4 สรุปแผนงาน

2 ขั้นตอนการ Implementation
2.1 เริ่มแผนงาน
2.2 ทดสอบความถูกต้องของโปรแกรม
2.3 ส่งมอบ
2.4 ตรวจสอบแก้ไขระบบ
2.5 การฝึกอบรม

3 ขั้นตอนหลังการ Implementation
3.1 การบริการตรวจเช็คโปรแกรมตามกำหนด
3.2 On Job Service
3.3 On Call Service

ขั้นวางแผนการ Implementation
ประกอบด้วยกระบวนการทํางานต่างๆ คือ
• วิเคราะห์ระบบงาน ของบริษัทลูกค้าเป้าหมาย: เป็นการศึกษาและวางระบบ ให้กับลูกค้า โดยทําการศึกษาระบบงานของบริษัทลูกค้า ลักษณะรายการการจัดการข้อสอบของลูกค้า และความต้องการของลูกค้า เพื่อวางระบบงาน ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า
• ตรวจสอบความพร้อมของ Hardware: เป็นการตรวจสอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ของลูกค้าว่าสามารถรองรับโปรแกรมฯ ได้หรือไม่ โดยฝ่ายเทคนิค พร้อมทั้งให้ข้อมูลหรือคําแนะนําต่างๆ ในกรณีที่จําเป็นต้องเปลี่ยนอุปกรณ์บางอย่าง หรือในกรณีที่ลูกค้าไม่มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ว่าควรจะใช้คอมพิวเตอร์รุ่นใดเพื่อให้สามารถรองรับการทํางานของโปรแกรมฯได้
• ทบทวนความต้องการของลูกค้า: เป็นการทบทวนความต้องการที่ลูกค้าระบุไว้โดยฝ่ายเทคนิคเพื่อวิเคราะห์ว่าจําเป็นต้องปรับเปลี่ยนการทํางานของโปรแกรมในส่วนใดหรือไม่ เพื่อให้แน่ใจว่ามีขั้นตอนใดถูกมองข้าม และทําความเข้าใจให้มากขึ้นกรณีลูกค้ามีความต้องการรูปแบบรายงานที่แตกต่างไปจากรูปแบบรายงานของโปรแกรม
• สรุปแผนงาน:
เป็นการวางแผนการทํางานในขั้นต่อไป และมอบหมายงานแก่บุคลากรที่เหมาะสม พร้อมทั้งส่งตารางแสดงระยะเวลาในการทํางานให้กับลูกค้า

ขั้นตอนการ Implement
เป็นขั้นตอนในการติดตั้งโปรแกรมฯ ให้แก่ลูกค้าจนแล้วเสร็จและสามารถใช้งานได้ตามความต้องการของลูกค้า ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ คือ
• เริ่มแผนงาน: โดยการทําการปรับเปลี่ยนรูปแบบรายงานตามความต้องการของลูกค้า และติดตั้งโปรแกรมฯ พร้อมทั้งให้ลูกค้าได้ทดลองใช้งาน
• ทดสอบความถูกต้องของโปรแกรมฯ: โดยทําการทดสอบการทํางานของโปรแกรม และความถูกต้องของข้อมูลและรูปแบบรายงานให้เป็นไปตามความต้องการที่ลูกค้ากําหนดไว้
• ส่งมอบงาน: หลังจากฝ่ายเทคนิคได้ทําการทดสอบความถูกต้องของโปรแกรมจนแน่ใจว่าถูกต้องครบถ้วนแล้วจะส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทําการทดสอบใช้งาน โดยให้ลูกค้าบันทึกรายการประจําวันต่างๆ หลังจากที่ติดตั้งโปรแกรมฯ เรียบร้อยแล้ว ในขั้นตอนนี้ก็จะมีการอธิบายรายละเอียดของการทํางานของโปรแกรมฯ เพื่อให้ลูกค้ามีความเข้าใจมากขึ้น
• ตรวจสอบแก้ไขระบบ: ในกรณีพบปัญหาจะทําการตรวจสอบแก้ไข และทดสอบความถูกต้องอีกครั้ง
• การฝึกอบรม: หลังจากที่ส่งมอบงานให้กับลูกค้าแล้ว จะกําหนดวันที่เข้ารับการฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรมฯ ให้กับลูกค้า เพื่อให้คัดเลือกพนักงานที่เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรม จะดําเนินการสําหรับลูกค้าที่ใช้ บริการ

ขั้นตอนหลังการ Implement
เป็นขั้นตอนในการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าดังต่อไปนี้
• การบริการตรวจเช็คโปรแกรมฯ: ประกอบด้วย บริการด้านเทคนิค ซึ่งจะเข้าไปทดสอบ และตรวจเช็คโปรแกรมฯ ตลอดจนให้คําปรึกษาเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมฯ ให้กับลูกค้า การตอบปัญหาการใช้งาน การแก้ไขข้อผิดพลาดต่างๆ อย่างต่อเนื่องตามระยะเวลาที่ได้กําหนดไว้ กรณีโปรแกรมมีการ Upgrade ก็จะทําการปรับปรุงให้ลูกค้าทันที โดยจะเข้าไปให้คําแนะนําเกี่ยวกับระบบ ตามระยะเวลาที่ได้กําหนดไว้
• บริการ ON CALL: เป็นบริการที่ให้ลูกค้าสามารถสอบถามปัญหาต่างๆ ทางโทรศัพท์ ได้ตลอดช่วงอายุสัญญา ทั้งปัญหาเชิงเทคนิค และปัญหาในระบบ จากขั้นตอนการดําเนินงานดังกล่าว บริษัทฯ ได้กําหนดระยะเวลาในการดําเนินงานแต่ละขั้นตอนสําหรับผลิตภัณฑ์


การควบคุมคุณภาพการดําเนินงาน

บริษัทฯ มีนโยบายในการควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานผู้ให้บริการ โดยหัวหน้าแผนกจะเป็นผู้จัดตารางในการให้บริการลูกค้าแต่ละราย และจัดพนักงานที่จะไปให้บริการในแต่ละครั้ง ซึ่งมีแผนในการควบคุมการทํางานดังต่อไปนี้

1) Time Card เป็นการควบคุมตรวจสอบเวลาในการไปให้บริการแก่ลูกค้า ณ site งานของลูกค้าโดยการทําบัตรบันทึกเวลา และการส่งมอบงาน โดยบัตรดังกล่าวจะสามารถแสดงข้อมูลเวลาและรายละเอียดของบริการที่ให้แก่ ลูกค้าในแต่ละครั้ง เพื่อใช้ในการควบคุมการไปปฏิบัติงานของพนักงานของบริษัทฯ และใช้ในการ ยืนยันการใช้บริการตาม Package ที่ลูกค้าได้เลือกไว้ (แต่ละ Package มีสิทธิ์ในการใช้บริการแตกต่างกัน) โดยบัตรดังกล่าวจะถูกจัดทําขึ้น 2 สําเนาโดยเก็บไว้ที่บริษัทฯ และที่ลูกค้าแต่ละราย พนักงานผู้ให้บริการจะต้องบันทึกเวลาเริ่มต้นและแล้วเสร็จของการให้บริการ รวมถึงรายการให้บริการโดยสังเขป แล้วลงชื่อกํากับคู่กับลูกค้าทั้งสองสําเนา (นําสําเนาหนึ่งส่งกลับบริษัทฯ)

2) Customer Response เป็นการควบคุมระดับคุณภาพในการให้บริการต่างๆ โดยให้ลูกค้ากรอกแบบสอบถามหลังรับบริการ โดยสอบถามความพอใจของลูกค้าหลังรับบริการต่างๆ ตลอดจนตรวจสอบความต้องการ ข้อแนะนําต่างๆ เพื่อปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการในครั้งต่อไป โดยนโยบายของบริษัทฯ จะต้องให้ระดับความพอใจของลูกค้า (ตอบรับว่ารู้สึกพอใจ) สูงถึงร้อยละ 90 หากพนักงานคนใดถูกลูกค้าระบุว่าให้บริการได้ไม่ดี จะต้องถูกพิจารณาสาเหตุต่อไป

3) ควบคุมการใช้เวลาในการเดินทาง เพื่อไปให้บริการแก้ปัญหาแก่ลูกค้า ณ site งานของลูกค้าให้ไม่เกิน 3 ชั่วโมง หลังจากลูกค้าโทรมาแจ้งให้เข้าไปดําเนินการ

 
 
 
 
Business Excellence Solutions
 

 

 

 
Business Excellence Solutions Co.,Ltd

Software House:
Software Park Building, Chaengwattana Road, Klong Gleua, Pakkred, Nonthaburi 11120, Thailand.

Head Office:
67/14 , Dynasty Complex, Soi Lad Phrao 71, Lad Phrao Road, Saphan Song, Wang Thonglang, Bangkok,10310 , Thailand.

Hotline:
085-506-5995 , 086-375-8477
Website : www.biz-excellence.co.th
Email Center : bxs@biz-excellence.co.th
 
 
Web Application Developer
Mobile Application Developer
Software Application Developer
IT Consultant
IT Outsource
IT Training
   
         

 

Home   About us  
  Products   Services  
  Portfolio   Knowledge Sharing  
  Contacts      
         
 
Business Excellence Solutions Co.,Ltd
Affiliated with
 
         
     
         
     
         
         
 
E-Testing , E-Exercise , E-Workflow , E-Restaurant , Data Reconcilation , Workforce Management